Recepció del producte

Assegurem la correcta recepció de les seves mercaderies amb un control d’alta qualitat estudiat:

  • Cita prèvia per a descàrrega de camions
  • Verificació qualitativa i quantitativa de la mercaderia
  • Llista de comprovació de la conformitat (comunicació al client en cas de no-conformitat)
  • Comprovació de la documentació de lliurament (albarà de transport, albarà de lliurament)
  • Entrada informàtica amb terminals de radiofreqüència
  • Identificació i etiquetatge per palet
PICKING FARMA

+ Retirada de mostres i anul·lació dels codis de serialització dels medicaments SeVeM