Recepció de producte:


Presa de mostres

Recepció, control i identificació del producte amb la garantia i seguretat que requereixen gràcies a la informatització integral de tots els processos.

– Control de totes les operacions, des de la recepció de mercaderies, fins a l’expedició del producte final.

– Informatització a través de software de gestió IP6

– Comprovar albarà de transport amb mercaderies palet a palet

– Conformitat / no conformitat

– Retirada de mostres

– Posar etiqueta EAN128 i matrícula al palet

– Llegir terminal radiofreqüència la mercaderia per a entrada informàtica

– Comprovar dades d’albarà amb entrada informàtica

 

> Tornar a serveis