Order to cash:


– Call center

– Recepció i introducció de comandes en ERP propi

– Control de crèdit, gestió de quotes, gestió de backorders

– Interfícies d’ordres de comanda cap al magatzem logístic

– Interface de recuperació d’albarans preparats

– Facturació (diària, setmanal, mensuals)

– Remeses bancàries automatitzades

– Gestió del cobrament

– Reporting de autocartera, saldos i balanços

– Reclamacions d’impagats ( fins 2ª trucada)

> Tornar a serveis